OZE – WNIOSEK NA LIŚCIE REZERWOWEJ

Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, zatwierdził listę rankingową w ramach działania 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe. Lista ta obejmuje 69 projektów na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 567,5 mln zł. Wniosek Gminy Tryńcza otrzymał pozytywną ocenę merytoryczną i otrzymał 66,88 pkt, jednak znajduje się obecnie na liście rezerwowej z uwagi na niewystarczającą ilość środków.   

W przeprowadzonym naborze udostępniona została kwota alokacji środków w wysokości 120 mln zł. Zgodnie z obowiązującymi zasadami Zarząd Województwa dokonał wyboru 12 projektów do dofinansowania – zgodnie z kolejnością na liście rankingowej – w dostępnym limicie środków postawionych do dyspozycji w ogłoszonym naborze wniosków.

W efekcie dokonanej analizy środków dostępnych w działaniu 3.1 Rozwój OZE Zarząd Województwa wybrał dodatkowo 2 kolejne projekty do dofinansowania z listy rezerwowej.

Podsumowując w wyniku rozstrzygnięć dokonanych w dniu 29 sierpnia 2017r. do dofinansowania zostało wybranych 14 projektów na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 135 816 048,45 zł.

Urząd Marszałkowski informuje, że wystąpiono już do Ministerstwa Finansów o zgodę na zwiększenie limitu środków na ten cel. Sprawa konsultowana była także z Komisją Europejską, jednak konieczne jest uzyskanie formalnej zgody, co z uwagi na obowiązujące procedury wymaga czasu. Planowane jest zwiększenie środków o kolejne 180 mln zł, co pozwoliłoby na ujęcie wniosku Gminy Tryńcza na liście projektów, które otrzymają dofinansowanie.  

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu:

http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/wiadomosci/2-dane-podstawowe/1525-informacja-o-rozstrzygnieciu-konkursu-i-wyborze-projektow-parasolowych-do-dofinansowania-w-ramach-dzialania-3-1-rozwoj-oze