INTERNET SZEROKOPASMOWY DLA MIESZKAŃCÓW

INFORMACJA DLA BENEFICJENTÓW

W przypadku awarii sprzętu komputerowego

SERWIS: (24) 367 20 70

 

W przypadku awarii sieci internetowej

SERWIS: 17 785 00 01 lub 501-230-103

 

BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

W GMINIE TRYŃCZA

 Trwa realizacja projektu pn. „Budowa społeczeństwa obywatelskiego w Gminie Tryńcza”

 Celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu 200 gospodarstwom domowym zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Tryńcza. Kryteria wyboru gospodarstw do projektu:

gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej, (542 zł gospodarstwo jednoosobowe; 456 zł w gospodarstwach wieloosobowych),

gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych, (539 zł na jedną osobę; 623 zł na osobę w gospodarstwach domowych w których są osoby                                       z  orzeczeniem o niepełnosprawności),

dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, 

dzieci i młodzież uzyskująca wysokie wyniki w nauce (przy spełnieniu kryterium dochodowego) 

osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym,

rodziny zastępcze, 

rodziny wielodzietne, 

osoby z grupy 50+ (przy spełnieniu kryterium dochodowego)

Szczególowe informacje dotyczące projektu dla beneficjentów znajdują się:

http://rbservices.pl/Projekt/e-Inclusion-w-Gminie-Tryncza

 

Plakat promujący projekt...

Informacja wyliczenia przeciętnego dochodu...

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA...

Formularz zgłoszeniowy do projektu pn. „Budowa społeczeństwa obywatelskiego w Gminie Tryńcza”... 

OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI DOCHODÓW...

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE...

      


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

„Dotacje na Innowacje”   „Inwestujemy w Waszą przyszłość”