Bezpieczeństwo publiczne

 

 

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W GMINIE TRYŃCZA

 

 

 

          Bezpieczeństwo to jedna z podstawowych potrzeb człowieka. Odznacza się brakiem ryzyka utraty rzeczy dla człowieka najcenniejszych – życia, zdrowia, pracy, szacunku, uczuć, dóbr materialnych i dóbr niematerialnych. Człowiek, grupa społeczna, państwo, organizacje międzynarodowe starają się oddziaływać na swoje otoczenie zewnętrzne i sferę wewnętrzną, by usuwać a przynajmniej oddalać zagrożenia. Zagrożenia mogą być skierowane na zewnątrz i do wewnątrz, tak samo powinny być skierowane działania w celu ich likwidowania.
    W rozdziale 2 Ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), można znaleźć „Zakres działania i zadania gminy” (art. 7.1).
    Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: pkt 14 – porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej. Od 2007 roku, gminy dysponują materiałami, które uściślają ten powyższy zapis, w postaci ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.).

 

Ostrzeżenia meteorologiczne 

 

Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Tryńcza

 


 

 

Telefony alarmowe

 


 

 

Przydatne linki: