.:Dzisiaj jest: 21 sierpnia 2018 .:Imieniny: Franciszka, Kazimiery, Ruty + powiększ .: A A A

.:GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

                  Szanowni Mieszkańcy!

 
Decyzją Sejmu RP w całym kraju ustanowiono jednolite zasady finansowania i zagospodarowania odpadów komunalnych. Zgodnie ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, od 1 lipca 2013 roku, zmieniły się zasady gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach. Zmiany te mają za zadanie uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami, aby uniknąć pozbywania się ich poprzez wyrzucanie do rowów, lasów, rzek, podrzucania sąsiadom, spalania na polach, itp.
Nowy system, który zakłada, iż gmina przejmuje obowiązek odbioru stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, a właściciele nieruchomości uiszczają na rzecz gminy opłatę, która egzekwowana jest tak samo jak podatek. Rada Gminy w Tryńczy objęła systemem gospodarowania odpadami komunalnymi wszystkich właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a także właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne tj. zakłady pracy, placówki handlowe, szkoły, parafie i cmentarze.


Na poniższej stronie znajdziecie Państwo aktualne informacje na temat gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Tryńcza.
 

DO POBRANIA:
 

- Druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

- Harmonogram - Zbiórka odpadów komunalnych i surowców wtórnych w 2018 r. strona 1.- Harmonogram - Zbiórka odpadów komunalnych i surowców wtórnych w 2018 r. strona 2.Deklaracja o wysokości opłaty

za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 
Zgodnie z prawem deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami   komunalnymi mają obowiązek składać właściciele nieruchomości zamieszkałych  oraz właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady  komunalne. Wzory deklaracji są dostępne, w Urzędzie Gminy Tryńcza w Biurze  Obsługi Klienta oraz na stronie internetowej (www.tryncza.eu) w zakładce  Gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta gminy, deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych (art. 6m ustawy o utrzymaniu czystości i porzadku w gminach). Natomiast w przypadku zmian, które mają wpływ na powstanie, ustanie obowiązku uiszczania opłaty za śmieci lub wpływają na wysokość opłaty (np. sprzedaż lub zakup nieruchomości, narodzin dziecka, śmierci członka rodziny zamieszkałego, zwiększenie lub zmniejszenie liczby mieszkańców z innych powodów, posiadanie Trynieckiej Karty Dużej Rodziny itp.) należy złożyć nową deklarację. Taką deklarację w formie pisemnej składamy w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmiany w Urzędzie Gminy Tryńcza od pon. do czw. w godzinach od 7:30 do 15:30, w piątki od 7:00 do 15:00.

 
UWAGA: W przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo w razie uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy Tryńcza określi – w drodze decyzji – wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 
Wszelkich informacji dotyczących deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi można uzyskać w Urzędzie Gminy Tryńcza pokój nr 3 lub pod numerem telefonu (16) 642-12-21 wew. 33.

 

Opłata za gospodarowanie odpadami

 
Na podstawie Uchwały Nr XXX/301/2017 Rady Gminy 
Tryńcza z dnia 21 listopada 2017 roku - w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Tryńcza, opłata za gospodarowanie odpadami od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy będzie obliczana w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i od dnia 01 stycznia 2018 r. wynosić będzie:

 
- odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny         -  6,40 zł / osoba/m-c
- odpady zbierane i odbierane w sposób nieselektywny     - 11,00 zł / osoba/m-c

 

Termin płatności

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Określoną w deklaracji opłatę za odpady komunalne należy uiszczać bez wezwania sześć razy w roku w terminach:


  1) do 15 marca danego roku za m-c styczeń - luty,

  2) do 15 maja danego roku za m-c marzec - kwiecień,

  3) do 15 lipca danego roku za m-c maj - czerwiec,

  4) do 15 września danego roku za m-c lipiec - sierpień,

  5) do 15 listopada danego roku za m-c wrzesień - październik,

  6) do 15 grudnia danego roku za m-c listopad - grudzień.
 

  na indywidualne konto bankowe bądź rachunek bankowy Urzędu Gminy  Tryńcza, BS Jarosław Filia w Tryńczy Nr konta: 29 9096 0004 2005 0021 2881 0001 ze wskazniem nr kartoteki.

 

Opłata za gospodarowanie

odpadami komunalnymi jest obowiązkowa !

 
Najnowsza nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła w życie 18 kwietnia 2015 r. wprowadziła istotne zmiany w zakresie prowadzenia egzekucji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W ustawie nowelizującej przywrócono zasadę ogólną, iż organem egzekucyjnym w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponownie jest Naczelnik Urzędu Skarbowego. Oznacza to, że ustawa nakazuje Wójtowi Gminy przesyłanie wszystkich niezapłaconych przez właścicieli w terminie należności za odbiór śmieci do windykacji Urzędu Skarbowego.
W związku z tym przypomina się naszym mieszkańcom o konieczności regularnego opłacania rachunków za odpady, gdyż na podstawie nowych przepisów wszystkie należności zaległe zostaną obciążone dodatkowymi opłatami egzekwowanymi przez Urząd Skarbowy.
Informacje o stanie należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi można uzyskać w Urzędzie Gminy Tryńcza pokój nr 3 lub pod numerem telefonu (16) 642-12-21 wew. 33.

 

Segregacja odpadów


Segregowane odpadów komunalnych na terenie posesji pozwala na gospodarowanie nimi, w sposób efektowny ekologicznie i ekonomicznie, między innymi poprzez zmniejszenie ilości odpadów trafiających na składowiska jak również zmniejszenie ilości odpadów trafiających do pojemnika przeznaczonego do gromadzenia w nim odpadów zmieszanych.
Ważnym elementem systemu gospodarowania odpadami jest selektywna segregacja odpadów komunalnych u źródła, prowadzona już w gospodarstwach domowych. Ustawodawca nakazał wprowadzenie dwóch stawek opłat dla mieszkańców. Niższą dla tych którzy będą prowadzili  selektywną segregację odpadów komunalnych oraz wyższą dla osób przekazujących zmieszane odpady. Różnica w opłatach wynika z faktu, że odpady zmieszane muszą zostać poddane segregacji przez firmy zajmujące się zagospodarowaniem odpadów.
Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej musi wypełnić deklarację w której określa wysokość ponoszonej opłaty za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
W przypadku, gdy właściciel nieruchomości zadeklarował selektywną zbiórkę odpadów i nie dopełnił tego obowiązku, przedsiębiorca, który będzie odbierał odpady komunalne, przyjmuje je jako odpady zmieszane i powiadomi o tym gminę. Obowiązek segregacji odpadów komunalnych jest obowiązkiem ustalanym w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie, wobec czego jego niedopełnienie jest wykroczeniem.

Odpady komunalne zbierane przez właścicieli w sposób selektywny należy gromadzić w workach:

a) kolor biały - szkło bezbarwne,

b) kolor zieolny - szkło kolorowe,

c) kolor żółty - metale i tworzywa sztuczne,

d) kolor niebieski - papier,

e) kolor brązowy - bio,

f) kolor szary - zimne popioły.


Odpady komunalne zmieszane należy gromadzić w pojemnikach z tworzywa sztucznego bądź metalowego oraz w workach w kolorze czarnym.

 
_____________________________________________________________________
 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (w skrócie PSZOK)

Właściciel nieruchomości może w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dostarczyć we własnym zakresie, dowolną ilość razy, odpady zbierane w sposób selektywny do PSZOK-u, który usytuowany jest obok stadionu LKS Wisłoczanka w Tryńczy (w pobliżu ronda).

PSZOK otwary jest w każdą sobotę w godzinach od 10.00 do 12.00 (poza dniami ustawowo wolnymi od pracy).

PSZOK obsługuje pracownik ZGK w Tryńczy, zaś odpady odbierane są przez firmę, która świadczy również usługę odbioru odpadów konumalych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy tj. Stare Miasto-Park Sp. z o.o. z Wierzawic.

______________________________________________________________________________

 

Informacja o odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych zgodna z art. 3 ust 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 z późn. zm.) 


a) Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Tryńcza: Stare Miasto-Park Sp. z o.o., Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk 
 

b) Firma Stare Miasto-Park Sp. z o.o. odebrane odpady przekazuje do następujących instalacji: Sortownia odpadów zmieszanych/kompostowania Giedlarowa, 37-300 Leżajsk; Składowisko Odpadów Innych niż Niebezpieczne i Obojętne w Giedlarowej, 37-300 Leżajsk 

c) W roku 2017 Gmina osiągnęła następujące poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:  

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania: 0 %; 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 48,42 %; 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 100 %. 

d) Na terenie Gminy Tryńcza funkcjonuje jeden punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych: Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Tryńczy, obok Stadionu LKS „Wisłoczanka”, czynny w każdą sobotę od 10.00 do 12.00. 

e) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych można przekazać: do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Tryńczy, obok Stadionu LKS „Wisłoczanka”; 

Zbierającym zużyty sprzęt na terenie Gminy Tryńcza jest: Stare Miasto-Park Sp. z o.o. z Wierzawic – na podstawie decyzji OŚ.7648-33/07/08 wydanej przez Starostę Leżajskiego, numer rejestrowy E0008529Z.  

 

 

Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych w 2018 r.


1. Odpady komunalne zmieszane raz w miesiącu,

2. Odpady zbierane w sposób selektywny (tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, papier, tektura, makulatura, szkło bezbarwne i kolorowe) raz w miesiącu.

 

 

 

INFORMACJE OGÓLNE


Wójt Gminy Tryńcza uprzejmie informuje, że Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłosił nabór wniosków na rok 2017 na zadanie związane z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest.

 

Zainteresowane osoby , które posiadają na swoich nieruchomościach wyroby zawierające azbest, które chciałyby usunąć je w sposób legalny, korzystając z dotacji na ten cel, mogą w terminie do 6 marca  2017 roku składać wnioski w Urzędzie Gminy Tryńcza.

Wnioski należy składać na formularzu dostępnym w Urzędzie Gminy Tryńcza, lub na stronie internetowej www.tryncz.eu w zakładce „Gospodarka odpadami”.

Wszelkich informacji dotyczących zasad dofinansowania prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest można zasięgnąć w Urzędzie Gminy Tryńcza, pok. Nr 7

 

tel.: (16) 642 12 21 

Program realizowany będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Tryńcza o dofinansowanie zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

W przypadku gdy wniosek gminy nie zostanie zakwalifikowany lub zakwalifikowany w części, zadanie nie będzie realizowane lub realizowane w części.

Liczymy, iż kolejna akcja wzorem lat poprzednich spotka się z zainteresowaniem mieszkańców, gdyż realizacja programu usuwania azbestu leży w naszym wspólnym interesie – wpłynie korzystnie na poprawę jakości środowiska naturalnego a także na poprawę zdrowia i życia mieszkańców.

 

Wniosek o dofinansowanie w zakresie demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w roku 2017

 

 

DANE KONTAKTOWE:

(16) 642-12-21 wew. 23


(16) 642-12-21 wew. 30

e-mail: gosp.odpadami@tryncza.eu

 

Informacje dodatkowe:

 

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości...

Nie pal śmieci...

WNIOSEK o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI W GMINIE - UCHWAŁY

Wniosek o zmianę wpisu do Rejstru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości

Wniosek o wykreslenie z Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych dla włascicieli nieruchomości

Oświadczenie do wniosku o wpis do Rejestru Działalności Regulowanej

Apel do mieszkańców Gminy Tryńcza

 
ostatnia edycja: 7 sierpnia 2018 08:38

Wyróżnienia

Biuletyn

.:INFORMACJE

INFORMACJE

.:GOSPODARKA ODPADAMI

GOSPODARKA ODPADAMI

.:OSTRZEŻENIA

OSTRZEŻENIA

.:PORTAL MAPOWY

PORTAL MAPOWY

.:STRATEGIA

STRATEGIA

.:Plan Gospodarki

Plan Gospodarki

.:INTERNET DLA 200

INTERNET DLA 200

.:FLIM PROMOCYJNY

FLIM PROMOCYJNY

.:CZYSTE POWIETRZE

CZYSTE POWIETRZE

.:OZE

OZE

.:Galeria

.:Facebook
x

Serwis wykorzystuje pliki cookies.

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych oraz dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Dowiedz się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy: Polityka cookies.